۱ پاسخ

با عرق شاطره وکاسنی شستشو میدادم قطره بیلی ناستر همون شیرخشت بهش دادم زود خوب شد