۳ پاسخ

4تخم دم کن بده بخوره فوق العاده است

از دارو خونه شربت خلط نوزاد بگیر

ببرش دکتر دارو بهش بده