بچم ۵ ماهس میتونم بهش سرلاک بدم؟

پاسخ دادن
۳ پاسخ

اگ غذا بهش میدی آره میشه سرلاک برنج

شنیدم از۶ماهگی سرلاک برنج میون

اره عزیزم می تونی سرلاک برنج بده