۲ پاسخ

اره اینقد خاصیت داره که میتونی یک هفته نگه داری .
پر از سم ارسنیکه.

نه بهتره که نگه نداری برای فردابچه هاحساسن معدشون