۳ پاسخ

من میزنم ب نظرم مشگلی نداره از اولشم میزدم

به خاطر سرب نزنی بهتره

عزیزم هیچ مشکلی نداره