۲ پاسخ

اره من خودم سر بچه اولم اورژانسی عمل شدم طببعی بودم وقتی کیسه ابمو پاره کردن دیدن بچم مدفوع کرده زود عمل شدم

اره زن عموم سر بچه اولش طبیعی بود ولی بچش مدفوع کرده بود دکترش فهمیده بود سزارینش کرد