۳ پاسخ

هم پماد هست هم قرص دکتر بری باز بهتره

دکتر به من پماد کلوتریمازول وازینال داد.از لبنیات پروبیوتیک هم خیلی استفاده کن ماستشو خیلی بخور خوبه.

هم پماد داره و هم قرص که دکتر باید تجویز کنه

;