شکم درد ها درطول حاملگی نشانه چیست؟

۰ پاسخ

سوال های مرتبط

مامان دلبندم مامان دلبندم هفته هشتم بارداری
آواتار مامان شاه توت مامان شاه توت شاه توت هفته شانزدهم بارداری
حرکتای توی روده به خاطر فشاری که بهش میاد ، یا جفت ... ادامه پاسخ
;