۶ پاسخ

چرا عزیزم منم قطره استا دادم بهش موقع ختنه

چرا عزیزم قطره بهتره بده براساس وزنش ....

بله عزیزم دوبرابروزنش هر شیش ساعت یکبار بهش بده.منم قطره میدادم.

منم چهار روزی هست پسرم ختنه کردم دو سه روز اولی فقط شربت استامینیفون دادم

چرا دوبرابر وزنش بهش بده

من فقط استامینوفن میدادم هرچهاساعت

سوال های مرتبط

آواتار مامان رادمهر مامان رادمهر رادمهر ۴ ماهگی
دستتو بشور و انگشت کوچیکو بزار داخل دهان بچه تا مک ... ادامه پاسخ
مامان کیان👑 مامان کیان👑 ۴ ماهگی
آواتار مامان مامان الین مامان مامان الین مامان الین ۶ ماهگی
یک سوم به من بهداشت و دکتر گف
آواتار مامان نیل مامان نیل نیل ۶ ماهگی
همون استامینوفن هر ۴ ساعت جواب میده
آواتار مامان مهرسا مامان مهرسا مهرسا ۳ ماهگی
خیلی دردداشت؟؟منم انتخاب نکردم هنوز