۳ پاسخ

دیگه دقیق گفته اگه مطمئن نبود میگفت معلوم نمیشه احتمالیه
پسر زودمشخص میشه منکه ۱۳ هفته رفتم گفت ۹۸درصد پسره درست بود

ن عزیزم امکان نداره دختری عموی من سه ماهه اول گفتن بش گفتن پسره اخرم ک دنیااومد پسر بود

نه عزیزم سونو انومالی دقیق دقیقه خیالت راحت چون دیگه جنین بزرگ شده عزیزم