۴ پاسخ

عزیزم بهش کم غذا بده معدش کوچیکه درحد چند قاشق مرباخوری چند روز سبک کن معذشو پسرمنم چند روز اینجوریه

احتمالش هس زیاد خورده

بخاطر بستنی بود گلی، موز هم سنگینه شاید زیاد خورده

عزیزم شاید زیاد خورده باشه.