۲ پاسخ

ن فرنی رو گرم کنی صاف نمیشه دیگه اونو یا بریز یا همون موقع که اضاف میاد خودت بخور من همیشه تازه میدم

من که تازه میدم اضاف اومد میریزم بیرون اگه بیاد وگرنه کم میکنم

آخرین مقالات