۴ پاسخ

ن شاید بد دراز کشیده باشی قشاز اومده بهت

من بلندبخندم بلندسرفه کنم دردمیاد

نه عزیزم چه خطری اخه چرا الکی خودتا میترسونی
با یه چیزی شکمتا اروم ببند تا گرم بشه
و بچه هم حال بیاد

نه عزیزم من خمیازه میکشم تیر میکشه

آخرین مقالات