بچه ها خوابم نمیبره . ازترس 😢😢😢

پاسخ دادن
۷ پاسخ

اگ تنهایی پاشو کیک درست کن😍یا خونه تمیز کن🤣

یا مقلب القلوب مار😐😐😐😐😐😐😐من سوسک ببینم سکته رو زدم مار که سهله دیگه باید اون خونه رو بفروشم شوهرمو بیچارش میکنم 😅

یاامام حسین‌ مارررررر😱😱😱
برو اتاق وچک کن دورتا دورشو درو ببند بگیر بخواب

امروز با پسرم تو خونه خواب بودیم درخونه هم باز . گنجشکا صدا میکردن از خواب پا شدم رفتم دیدم یه مار بزرگ رو کولرمون هست . اومدم تو در بستم دیدم از رو کولر رفت داخل کولر . شوهرمم خونه نبود زنگ زدم بهش . شوهر خواهرشوهرم و شوهرهمسایمون اومدن با بدبختی کشتنش . الان شوهرم خونس ولی حس میکنم مار تو خونه هست . وقتی دیدمش بدنم سست شد افتادم رو مبل باورتون نمیشه لب و دهنم خشک . . دیگه داشتم غش میکردم😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭

ازچی ترس داری عزیزم

چیشده عزیزم؟؟؟؟؟

ترسه چی عزیزم؟؟؟

آخرین مقالات