۵ پاسخ

سلام عزیزم. چیزی نیش زده انگاری

مورچه چیزی نیشش زده

شاید خورده جایی قبل خواب گاز گرفته .

جای نیش هم نیست ..معلوم نیست چرا باد کرده
تعجبه ؟؟؟؟🙄🙄🙄🙄🙄

شاید چیزی نیشش زده و