۵ پاسخ

پسرمنم همینجوریه نصف شب بیدارشده نشسته نمتونست نفس بکش قطره بریز با فین کش تمیز کن ازیت میشه ولی چاره چیه

عزیزم میتونی شربت سیتریزن هم بگیری ۸ساعت بدی عالیه

یه کم شیر خودتو بدوش تو بینیش

فداتشم گرم بپوشون بعد یکم شیر بریز دماغش بیرون میاد خس خس خوب میشه دیگه

سلام قطره منتول بگیرین بزنین به لباسش راه تنفسش باز میشه

سوال های مرتبط

آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۱۲ ماهگی
دماغشوتمیزکن چندقطره شیرخودتوبریزداخلش بعدباگوش پا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس ۹ ماهگی
با پووار بینی دماغشو تمیز کن شاید بهتر بشه
آواتار مامان پوریا مامان پوریا پوریا ۱۰ ماهگی
پسرمنم همینجوره همش.هربارم میبرم دکتر میگه سرمانخو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نلین🧿 مامان نلین🧿 نلین🧿 ۹ ماهگی
واسه بینی قطره بریز .ولی اسهال و نمیدونم
;