۳ پاسخ

دوبرابر وزنش قطره بده
مثلا ۵ کیلوعه ۱۰ قطره بده
و هر ۶ ساعت

هر ۴ ساعت به ازای هرکیلو وزن دو قطره اگر ۵ کیلوهه ۱۰ قطره

سلام هر چهار ساعت دوبرابر وزنش

سوال های مرتبط

آواتار مامان آریا مامان آریا آریا ۲ ماهگی
دهن پسر من همینجوری شده دکتر گفت هر دوازده ساعت سه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان حسام مامان حسام حسام ۴ ماهگی
من هردو واکسن پسرمودادم قبل حرکت دوبرابر وزنش
آواتار مامان رسا مامان رسا رسا ۲ ماهگی
بله بده بهش. به تعداد قطرات دو برابر وزنش
آواتار مامان هانا مامان هانا هانا ۴ ماهگی
من که دو ساعت بعد واکسنش بش دادم
قبلش به نظر من بش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آدرینا گلی مامان آدرینا گلی آدرینا گلی ۳ ماهگی
به من گفتن هر ۴ساعت یه بار
آواتار مامان رستا مامان رستا رستا ۲ ماهگی
تبشو کنترل کن محض احتیاط برای اینکه خیالت راحت باش ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۳ ماهگی
هرچهارساعت دوبرابروزنش بده بهش تابیست وچهارساعت بع ... ادامه پاسخ
آواتار مامان روژان مامان روژان روژان ۴ ماهگی
نیم ساعت قبل از تزریق دو برابر وزنش بهش بده و بعد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ویانا مامان ویانا ویانا ۴ ماهگی
روز قبل لازم نیست روزکه واکسن روزدید بعدش هرچهارسا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هلیاخانوم🧿 مامان هلیاخانوم🧿 هلیاخانوم🧿 ۶ ماهگی
سلام عزیزم 2 برابر وزنش
آواتار مامان رادوین مامان رادوین رادوین ۲ ماهگی
سلام ۱۰دقیقه قبلش بده . ۸ قطره