۴۱ پاسخ

پسرمن اتاق اختصاصی نداره
ولی توپیجای اینستاگرام نگا کن یاگوگل سرچ کن ست کامل هم دکوری هم وسایل بچه طرحا ورنگا ومدلای مختلف هست

پردشو اکی کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر تابلو بگیر با این چیزا قششنگش کن شلوغ اصلا خوب نیست ساده شیک تره...من این تابلوهارو خودم کشیدم برای اتاق پسرم..قبلن سفارش میگرفتم الان دیگه با بچه نمیتونم 😉😄

تصویر

پردشو اکی کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر تابلو بگیر با این چیزا قششنگش کن شلوغ اصلا خوب نیست ساده شیک تره...من این تابلوهارو خودم کشیدم برای اتاق پسرم..قبلن سفارش میگرفتم الان دیگه با بچه نمیتونم 😉😄

تصویر

پردشو اکی کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر تابلو بگیر با این چیزا قششنگش کن شلوغ اصلا خوب نیست ساده شیک تره...من این تابلوهارو خودم کشیدم برای اتاق پسرم..قبلن سفارش میگرفتم الان دیگه با بچه نمیتونم 😉😄

تصویر

پردشو اکی کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر تابلو بگیر با این چیزا قششنگش کن شلوغ اصلا خوب نیست ساده شیک تره...من این تابلوهارو خودم کشیدم برای اتاق پسرم..قبلن سفارش میگرفتم الان دیگه با بچه نمیتونم 😉😄

تصویر

پردشو اکی کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر تابلو بگیر با این چیزا قششنگش کن شلوغ اصلا خوب نیست ساده شیک تره...من این تابلوهارو خودم کشیدم برای اتاق پسرم..قبلن سفارش میگرفتم الان دیگه با بچه نمیتونم 😉😄

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

خلوت شیک تره ولی سعی کن تابلو ازین سه تیکه ها بخری یا پرده شو با اتاقش ست کن ازین روتختی کوسن دارا بگیر و... استخر توپ براش بگیر ارزونه و پر کاربرد ..با اینا اتاقشو خوشگل کن...من این تابلورو خودم کشیدم برای اتاق پسرم قبلن سفارش میگرفتم الان کیان نمیزاره اصلا 😊😉

تصویر

مگه اتاقش چند متره ک میگی خلوته
من‌اتاق خودمون کردم اتاق دخترم کوچیک اتاقمون
تخت خودمون جمع کردم تخت دخترم با دو تا کمدش با میزارایش خودم تو اتاق کاملا شلوغ شده
عروسکاشم یدونه بزرگ داره گذاشتم رو تختش
بقیه عروسکارو تو کمدش گذاشتم
الان بخام بازم عروسک بگیرم دیگ‌تو اتاقش جا نیست
البته من فعلا عروسکاشو به دیوار نزدم
وگرنه دیوار اتاقش خالیع

من یه استخر توپ گذاشتم دوتا خرس بزرگ گذاشتم یه چادر صحرایی بچگونه کالسکه و رورک و صندلی غذا و مبل و وان و این چیزاشم هست اصن جا نیس راه بریم

می تونین از عروسک های خیلی بزرگ بخرین بذارین وسط اتاقش هم با مزه ست هم اتاقش پر دیده میشه

هرچی شلوغ ترش کنی کار خودت بیشتر میشه

با نمد میتونی اویز درست کنی بزنی تو اتاقش الان خونه نیستم بعدا عکسشو میفرستم

سوال های مرتبط

آواتار مامان فسقلی مامان فسقلی فسقلی ۷ ماهگی
ایناهاش اینم واسه من
آواتار مامان ابولفضل نفسمه مامان ابولفضل نفسمه ابولفضل نفسمه ۵ ماهگی
سوالم منم هست آراز و ابولفصل دو روز باهم فرق دارن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هرمان مامان هرمان هرمان ۴ ماهگی
پمپرز عاااالیه تو مارک های خارجی و ایرانی هم او بی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ♡شایلین جون♡ مامان ♡شایلین جون♡ ♡شایلین جون♡ ۵ ماهگی
سلام‌من اصلا تا ب الان بیدارش‌نکردم میگیریم میخواب ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرارسلان مامان امیرارسلان امیرارسلان ۵ ماهگی
برو تو سایت کتاب فروشی هدهد با توجه به رده سنی انو ... ادامه پاسخ
آواتار مامان کسرا شریفی مامان کسرا شریفی کسرا شریفی ۲ ماهگی
سلام عزیزم. نه باعث یبوست نمیشه
داروی خیلی خوبیه و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آرسام مامان آرسام آرسام ۱ ماهگی
پایان ۶ماهگی.
آواتار مامان رادین مامان رادین رادین ۳ ماهگی
از پیج سفارش دادم
آواتار مامان نیک مامان نیک نیک ۶ ماهگی
فقط شیر
خشک. البته یه هفته سرلاک برنج هم شروع کرد ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ملیسا مامان ملیسا ملیسا ۶ ماهگی
سلام من خودم لباس هام رو درنمیارم دخترم اب رو حاضر ... ادامه پاسخ
مامان جانان مامان جانان ۴ ماهگی
آواتار مامان شهریار مامان شهریار شهریار ۶ ماهگی
تا ۱۰ روز مشکلی نداره،بشرط اینکه بعد ده روز خون دف ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی ۶ ماهگی
سلام عزیزم، آخرای پنج ماهگی🌺
آواتار مامان zoha.mersa yzd مامان zoha.mersa yzd zoha.mersa yzd ۲ ماهگی
هفته ای ۲ بار عزیزم
;