گهواره چیست؟

گهواره همیار تربیت کودک و بارداری است. گهواره تلاش نمی‌کند که جایگزین سیستم درمانی باشد. در عوض مصمم است که والدین را برای تربیت کودکان کمک کند.

گهواره می‌خواهد این باور را ایجاد کند، که هیچ کس والد کامل نیست. اما همه می‌توانند به قدر کافی خوب باشند. همه می‌توانند با تربیت درست، آینده کودکان خود را تضمین کنند.

گهواره دست مادران را در دست هم می‌گذارد و به آنها کمک می‌کند که والدین فراگیری باشند. به آن‌ها کمک می‌کند که نه تنها برای فرزند خود پدر و مادر خوبی باشند، بلکه به دیگران نیز کمک کنند که پدر و مادر بهتری باشند.

گهواره یک هدف نیست یک راه است، راهی که باید با حوصله و دقت و وسواس، گام به گام پیش برود. این راه بدون همراهی والدین، دست اندر کاران امر کودک تولید کنندگان محصولات کودک طی شدنی نیست. یاری‌گر گهواره باشید.