آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان ۲ سالگی
هنوز دیر نشده.
گردن گوسفند را آبگوشت کن بخور خوبه
مامان ایهان ۲ سالگی
آواتار مامان نازنین فاطمه مامان نازنین فاطمه نازنین فاطمه ۲ سالگی
گردن گرفتن یعنی گردنش محکم شده میتونه خودش نگه دارد
آواتار مامان پرنیا مامان پرنیا پرنیا ۲ سالگی
عزیزم هنوز زوده عجله نکن حتما سزارین کردین
آواتار مامان طاها مامان طاها طاها ۲ سالگی
الان خیلی زوده واسه چرخیدن ازسه ماه به اون ورمی چرخه پسرمن الان دوماهشه نمی چرخه فقط وقتی توبغلم می گیرم زورمیزنه که بلندشه
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۲ سالگی
از۲ یا ۳ ماهگی میخندن
مامان مهرسانا ۲ سالگی
آواتار مامان محمدامین مامان محمدامین محمدامین ۲ سالگی
از هشت ماهگی به بعد
آواتار مامان ماهور مامان ماهور ماهور ۱۴ ماهگی
حالا زوده که بخاد غلت بزنه به پهلو پسر من 5ماهگی غلت خورد
آواتار مامان نازنین فاطمه مامان نازنین فاطمه نازنین فاطمه ۲ سالگی
دختر من از 3 ماهگی شلوغ بود و الان بیشتر دست وپامی زنه هردقیقه کارهای جدید میکنه
مامان ثنااکبرپور ۲ سالگی
آواتار مامان ستیاجون(همدان) مامان ستیاجون(همدان) ستیاجون(همدان) ۲ سالگی
عزیزم متفاوته گردن گوسفند بخور خوبه.