آواتار مامان رادمان مامان رادمان رادمان ۹ ماهگی
لوسیون بچه چیکو خوبه
آواتار مامان نفس مامان نفس نفس ۵ ماهگی
هیدروکرتیزون بزنم برا خشکی و پوست پوست شدن صورتش لوسیون بی تاثیره
آواتار مامان علی مامان علی علی ۱۲ ماهگی
نه عزیزم چیزی نیست
بچه تاچندوقتی تمام پوستش میریزه وپوستش جدیدمیشه.پوست گوش،ابرو،کف سر،دستها،بیشترجاهای بدنش
حتی موهاشم میریزه دوباره درمیاد
کاریش نداشته باش گلم طبیعیه