۴ پاسخ

بچت خیلی کوچیکه هنوز عزیزم بش نده گریمیچر بش بده یا قطره کولیک ایز

ببرش دکترفقط.هرچیزی نخور

من رازیانه میدم عرق نعنا با ابم میدم

هرچیزی واسه دل دردخوبه نبایدبدی عزيزم چه این داروهاگیاهی چه هرقطره یاشربتی دیگران معرفی میکنند. بچه حساسه همه چی نبایدبدی ببرش دکتر معاینش کنه.بچه کوچولو داروگیاهی خوب نیست خودت خواستی بخور