۲ پاسخ

بچه حرکت داره از 12 هفته ولی کسانی که شکم اولن از 20هفتع وشکم بالاترها از 16 هفته حس می‌کنند تا آخر بارداری باید حرکت داشته باشند تنگ شدن جای جنین معنا نمیده ولی از 28هفته کاهش حرکت نباید حس کنید نسبت به همیشه نیاز به شمردن و چک کردن نیست احساس ذهنی شما از کم شدن حرکت مهم مهم است
تاکید تنگ شدن جای جنین معنا ندارد درهرحال حرکت حس می‌شود و باید بشود حتی دراواخر حاملگی

از هفته ۲۲ به بعد شروع ب تکون خوردن میکنه .تا ۳۲ هفته خودش روزانه لگد میزنه ولی بعدش بزرگ میشه جاش نیست تکون بخوره باید مواظب تکون های ریزش باشی..
من الان ک باهاش حرف زدم و نوازشش کردم خرماهم خوردم تکون خورد

سوال های مرتبط

مامان فندق مامان فندق هفته بیستم بارداری
آواتار مامان ماهان مامان ماهان ماهان هفته بیست‌ویکم بارداری
من ۱۷هفتگی ،اولش مثل حبابه که بترکه
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق هفته سی‌ونهم بارداری
من بیست هفته ام و بچم دختره ولی هنوز حس نکردم نمید ... ادامه پاسخ
مامان مهربون مامان مهربون هفته بیست‌وششم بارداری
آواتار مامان فراز مامان فراز فراز هفته سی‌ونهم بارداری
از فوضولیش😂 دعا کن بچت تا آخر همیشه تکوناش عالی با ... ادامه پاسخ
مامان فندق مامان فندق هفته سی‌ویکم بارداری
آواتار مامان آقا منّان مامان آقا منّان آقا منّان روزهای ابتدایی تولد
معمولا زودش ۱۸ هفته دورش ۲۴ هفته عزیزم
مامان فندق مامان فندق هفته بیستم بارداری
آواتار مامان امیرعلی مامان امیرعلی امیرعلی هفته بیست‌وهفتم بارداری
براچی نوارقلب بگیری
مامان علی مامان علی هفته سی‌ویکم بارداری
آواتار مامان کنجد مامان کنجد کنجد هفته سی‌وهشتم بارداری
بستگی به خودت و و جفت و چندمین بچته داره.
من بچه ا ... ادامه پاسخ