۴ پاسخ

من دادم عالیه دکتر نوشت

نه عزیزم به بچت نده ببرش دکتر من پسرم روبردم دکتربهش بخور دادبعدبهش شربت دادخداروشکرخوب شد ببرش دکتر حرف کسی گوش نده فقط دکتر

نه عزیزم هرچیزی به بچت نده خوب نیست ..به دکترش بگو ببین نظر اون چیه

من ندادم اما یکی از دوستام میداد مبکفت خوبه..البته شما اول یه دکتر ببرین زیر 6ماه فقط قطره بینی میدن اگه تب داشت استا

سوال های مرتبط