۳ پاسخ

سلام گلم پروفن بده تبش قطع نیشع منم به پسرم میدم

ببرم دکتر ازمایش اول بگیرن اگر عفونت چیزی نبود ویروس یه ویروس اومده تب میکنن فقط

عزیزم علت تب شو پیدا کن حتمن ی جاییش عفونت داره تا کی میخای مسکن بدی به طفلک