۲ پاسخ

عزیزم کتوتیفن ینی مرگ خاموش بسیااااار خواب آوره و خطرناک و گلو و سرفه هارو خشک میکنه

کتوتیفن برا بچه های کوچیک خطر ناک نده بهش