۲ پاسخ

اره باید ببریش.چه ثبت نامی اخه؟ وقتی رفتی با شناسنامه و کارت واکسنش برو براش سایت باز میکنن همین

مگه چهار روزگیش نبردی بهداشت ازمایش تیروئید بگیرن ازش؟؟؟

سوال های مرتبط

مامان محمد سالار مامان محمد سالار روزهای ابتدایی تولد
آواتار مامان روشاسادات مامان روشاسادات روشاسادات هفته سی‌ونهم بارداری
روز سوم برا کهوازملیش از کف پا میگیدن
آواتار مامان آقا مهر سام مامان آقا مهر سام آقا مهر سام ۱ ماهگی
800 گرم تا یک کیلو باید اضافه کنن در ماه هر 30 روز ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آران مامان آران آران ۹ ماهگی
تا ۶ ماهگی آ د از ۶ ماه ب بعد مولتی...
برا استخون ... ادامه پاسخ
;