خواباندن نوزاد در کریر درست است

آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۴ سالگی
سعی کن قوس کریر با یه بالشتک کوچیک کمتر کنی
آواتار مامان میکائیل مامان میکائیل میکائیل ۴ سالگی
من یه دوست داشتم بچشو زیاد تو کریر میذاشت پشت بچه ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ریحانه مامان ریحانه ریحانه ۴ سالگی
اگر کریر گودی نداره موردی نیس اما اگر از نوع گودیا ... ادامه پاسخ