۱ پاسخ

اگه خارج رحمی باشه سنو بهت میگه خارج رحمی

;