۶ پاسخ

منکه بچه ی اولمه پسله😍18 هفته بود تکوناشو حس کردم

از هفته هجدهم فدات

من دختر دارم تو هفته۱۵حس کردم تکون خورد ولی از ۱۸-۱۹هفته دیگ منظم شد تکون خوردناش

از من که از هفته ۲۰ شروع به تکون خوردن کرد

عزیزم ازهفته ۲۰به بعد ولی اگه بچه اولت باشه تا ۲۴راه داره گلم

خواهش میکنم فدات