آیا‌ باید‌ موقه‌ بارداری‌ سونوگرافی برویم

۲ پاسخ

بله تمام ازمایشاها.سونوگرافی هایی ک از اول بارداری رفتی رو باید موقع زایمان ببری

بله وقتی میری دکتر براتون سونو مینویسن

;