پای مرغ برای مادران شیرده خوبه شیرو زیاد میکنه ؟

۳ پاسخ

بسیار عالیه هم زیاد میکنه هم مقوی و چرب میکنه شیر تو

آره خوبه بخور

آره تقویت کنندس

سوال های مرتبط

مامان مبین مامان مبین ۵ ماهگی
آواتار مامان آیهان مامان آیهان آیهان ۴ ماهگی
پس هیچی نخوریم دیگ😆😆
مامان آیلین مامان آیلین ۵ ماهگی
آواتار مامان اریکا مامان اریکا اریکا ۷ ماهگی
بله خیلی خوب شیرو زیاد میکنه
مامان حلما مامان حلما ۵ ماهگی
آواتار مامان مبین مامان مبین مبین ۷ ماهگی
بسیار عالییییییییی هفته ای دوبار بریز تو سوپش