دوستان کسی ازاین اغوشی داشته

تصویر
۲ پاسخ

اره عزیزم من دارم

عکسش واضح نیست.
البته من بسیار زیاد از آغوشی استفاده کردم.
ممکنه جایی لازم باشه بچه را بغل کنه از نظر ایمنی واقعا بهتره توی آغوشی باشه و توی بغلتون .
امیدوارم برای کسی پیش نیاد ولی من یکبار نزدیک بود با بچه زمین بخورم خدا رحم کرد بچه توی آغوشی بود و امنیت داشت