۲ پاسخ

آستامینوفن ساده اره مجازه اما کدئین نخور

استامینیفون ساده آره البته من خیلی سردرد داشتم از دکتر پسرم پرسیدم گفت گاهی میتونی ژلوفن ۲۰۰ بخوری ولی زیاد نه