۱ پاسخ

من زماني كه پسرم اسهال داشت بهش دادم
پزشك نيستم اما براى فرزندم هيچ مشكلى پيش نيومد و به رفع اسهالش خيلى كرد