۲ پاسخ

من ب دخترم ٣ سي سي ميدادم دكتر گفته بود

امووکسی معمولا ۳ سیسی یا ۲ سیسی هس اگ خیلی مریض باشه ۱۲ ساعتی اگ ن روزی یکبار باز از دکتر مشورت بگیرید