۲ پاسخ

همون یه قاشق معادل پنجتابادوم میشه فکرمیکنم چون آسیاب که میشه کم میشه حجمش

بریز بابا یه قاشق غذا خوری سخت نگیر

آخرین مقالات