۳ پاسخ

برو قسمت صفحه شخصیتون تو همین برنامه،بعد بزنید،ویرایش برنامه من،گزینه باردار هستم و انتخاب کنید

بله گلم،داره اول برنامه میزنه ک باردارید یا فرزند دارید گزینه بارداریو انتخاب کنید.

بله داره،گلم،وقتی ک ثبت میکنید اول برنامه،زده ک باردارید یا فرزند دارید گزینه رو انتخاب میکنی

آخرین مقالات