۲ پاسخ

✋✋✋✋✋همدردیم.پسر منم جیش میکنه مشکلی هم ندارم باهاش پامیشم دسشویی میبرم جیش میکنه مشکل اینه دیگه تا صبح خوابم نمیبره صبح نمیتونم بلند شم روز همش خسته ام

سلام قبل خواب ببر جیش کنه شبا زیاد بهش مایعات نده