۶ پاسخ

امروز خوردی فوری پریود شدی؟؟؟

عزیزم چرا طبیعی جلو گیری نمیکنی بهتر که

اره از اون هستش دکتر به من گفت اگه بعد پریود بخوری لکه بینی داره نزدیک پریود باشه عقب میندازه

ماله همون قرص خیالت راحت من هر وقت نبخورم دو روز بعدش باز پریود نیشم تازه ماه بعدم دیرتر میشی تاخیر میفته نترسی

بله دیگه قرص اورژانسی بازمیکنه

از عوارص قرصه ک یهو خونریزی کردی

سوال های مرتبط

آواتار مامان samanking👑. مامان samanking👑. samanking👑. ۲ سالگی
تا72ساعت بعدازنزدیکی میتونی استفاده کنی دوتاقرص با ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ❤حسام جون شیراز مامان ❤حسام جون شیراز ❤حسام جون شیراز ۲ سالگی
حتمااا قرص بگیر بخور حاملع میششششییی
;