۳ پاسخ

بله خطر داره نخواب.

نخواب عزیزم مراقبش باش مدام پاشویش کن ک بالاتر نره

بالاس گلم ولی نترس ی دسمال با اب ولرم بذار رو شکم وپاهاش وسرش