۲ پاسخ

چند روز خیلی کم درست کنید سر وقتش که همیشه میدادین بهش بدین اگر نخورد بدون اصرار و چون و چرا بردارین غذا رو.
بعد چند وقت خوب میشه.
گاهی لج میکنن...
نمیشه فهمید چی توی سر کوچولوش میگذره

شکمش کار کرده؟ بعضی وقتا شکمشون کار نکنه اینجور میشن میل ندارن.. من باشم غذاشو میذارم جلوش یه قاشق هم میدم دستش قاشق خودشو که سمت دهنش برد من با یه قاشق دیگه میذارم دهنش. با به اسباب بازی موزیکال جدید هم امتحان کن که تکراری نباشه واسش. حواسش باید پرت شه مزه کنه بعد کم کم میخوره