۷ پاسخ

سلام.دکتر من گفت روز اول هر ۴ ساعت.روز دوم هر ۶ ساعت قطره بده

عزیزم اگه تب میکنه حتی خفیف ۴ ساعت یه بار، اگه تب نداره ۶ ساعت

هر ۴ ساعت فردا ۶ ساعتی بده

هر ۶ ساعت بده اگه تبش زیاد بود ۴ ساعت

روز اول هر چهار ساعت همون 12 قطره روز دوم اگه دیدی تب داره هر شش ساعت 12 قطره

روز اول هر چهارساعت ..روز دوم اگه تب داشت هر شیش ساعت

سبام روز اول دوبرابروزن هر۴ساعت روزدوم هر۶ساع

سوال های مرتبط

آواتار مامان سلاله وسوگل مامان سلاله وسوگل سلاله وسوگل ۱ سالگی
۴ساعتی بده روز اولو منم امروز زدم
آواتار مامان آسنا مامان آسنا آسنا ۱ سالگی
دختر من هم هفته قبل زد من فقط روز اول بهش دادم چون ... ادامه پاسخ
آواتار مامان آنیسا مامان آنیسا آنیسا ۱۶ ماهگی
روز اول هر ۴ ساعت با کمپرس سرد
روز دوم هر ۶ ساعت ... ادامه پاسخ
آواتار مامان Artemis مامان Artemis Artemis ۵ ماهگی
روز اول هر4ساعت روز دوم هر 6ساعت.تا 38 موردی نداره ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمدحسن مامان محمدحسن محمدحسن ۱ سالگی
یک ربع قبل از واکسن بهش قطره استامینوفن بدید بعد ه ... ادامه پاسخ
مامان اتنا مامان اتنا ۱ سالگی
آواتار مامان تورال مامان تورال تورال ۱ سالگی
واکسن 6ماهگی پسرموخیلی اذیت کردشب تاصبح بیقراری کر ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۱۰ ماهگی
عزیز روز اول هر ۴ ساعت دو برابر وزن استا بده روز د ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پارسا مامان پارسا پارسا ۱۳ ماهگی
که گلم نشورش
پاش ابسه میکنه سفت میشه
آواتار مامان سالار مامان سالار سالار ۲ سالگی
سلام عزیزم دوتاس
آواتار مامان امید مامان امید امید ۹ ماهگی
هنوز که تب نیست از ۳۷٫۵به بالا تبه...پسرمنم امروز ... ادامه پاسخ
;