۵ پاسخ

سلام عزیزم من بعد یه ماه رابطه بدون جلوگیری دیگه حامله شدم

پسرم و همون ماه اول.ولی در عوض دخترم و خدا بعد ۷ سال و کلی دوا ودکتر و معجزه داد

من بعد از ۳ماه که جلوگیری داشتم بعد نمیدونم خداروشکر خودش چطور شد
بعدشم هم خبرنداشتم خواب بودم از شدت شکم درد بیدارشدم بعد رفتم بی بی چک زدم و خداروشکر دیدم باردارم
پسرم رو هم فوق تصور دوس دارم و هر روز شاکر خدام که این جوجه رو بهم داد

بعد چهار ماه خدا نی نی قشنگم رو بهمون داد

من دقیق بعدازدوسال

;