خوردن خربزه در دوران شیردهی

آواتار مامان محمدعلی مامان محمدعلی محمدعلی ۶ سالگی
عزیز دلم خربزه بهترین افزاینده شیره زیاد بخور هیچ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیر عباس مامان امیر عباس امیر عباس ۲ سالگی
اندازه یه نمره شیر خشت بده بچه ات دوسه روزه زردی م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیما مامان نیما نیما ۵ سالگی
سلام عزیزم منکه همه چی میخورم ولی به اندازه اگه اح ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یسنا بانو مامان یسنا بانو یسنا بانو ۴ سالگی
سلام عزیزم میگن خربزه شیر را تلخ میکنه من انبه را ... ادامه پاسخ