خوردن خربزه در دوران شیردهی

آواتار مامان محمدعلی مامان محمدعلی محمدعلی ۲ سالگی
عزیز دلم خربزه بهترین افزاینده شیره زیاد بخور هیچ ... ادامه پاسخ
آواتار مامان محمد مامان محمد محمد ۲ سالگی
اندازه یه نمره شیر خشت بده بچه ات دوسه روزه زردی م ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیما مامان نیما نیما ۱ سالگی
سلام عزیزم منکه همه چی میخورم ولی به اندازه اگه اح ... ادامه پاسخ
آواتار مامان یسنا بانو مامان یسنا بانو یسنا بانو ۱۶ ماهگی
سلام عزیزم میگن خربزه شیر را تلخ میکنه من انبه را ... ادامه پاسخ