علت بوی بد واژن در بارداری

آواتار مامان رادمهر و رهام مامان رادمهر و رهام رادمهر و رهام ۲ سالگی
رنگش سفید زرد سبز و پنیری هست و کدر هست . اما ترشح ... ادامه پاسخ
آواتار مامان عشق مامان عشق عشق ۲ سالگی
عفونته عزیزم احتمال زیاد
آواتار مامان معصومه خاتون مامان معصومه خاتون معصومه خاتون ۱ سالگی
مراجعه
کنی
د به پزشک عزیزم ..ممکنه آثاری از عفونت ... ادامه پاسخ