سلام من ویار خیارشوره ایا برای بچه ضرر نداره

۸ پاسخ

میگن بچه رو زشت میکنه😑😑

عزیزم چند هفته بعد فشارت میره بالا هم بدنت بیشتر از اندازه ورم میکنه

نخورنمک داریوقت فشارت بالامیر

مصرف خیار شورها و ترشیجاتی که در ترکیبات آنها سرکه بکار رفته خودداری نمایید به این دلیل که منبع مناسبی از باکتریهای مفید نیستند.

نخوری بهتره عزیزم چون شوره وبا سرکه درس میشه

سلام عزیزم نه هیچ ضرری ندارد فقط سعی کن گوش کنی در وعده های غذایی چون باعث میشه هم بدنت ورم کنه هم فشار خونت بره بالا که برای بچه اصلا خوب نیست

بخور عزیزم هر چیزی زیادیش بده

میگن واسه بچه خیار شور بده ..بعد اینکه گورجه شور ترشی لیته نخور ک صورتتم لکه میندازه اب دهن بچتم زیاد میره اگ بخوری

;