۷ پاسخ

برای هر مامانی متفاوته من از ۱۳ هفته حسش کردم قشنگ تو دلم سر میرفت

هر بچه ای تو شکم متفاوته، هیشکس مث هم نیس...من اولین بار ۱۱ هفتم تموم بود ک تکونای پروانه ای مانندشو ک دوستمون گف حس کردم....خیلی کم بود چن روز ی بار ولی حس میکردم.وقتی تو ۱۶ هفته رفتم بیشتر و واضح تر شد و الان از رو شکمم پیداس.
ولی خیلیام هستن تا ۱۸ هفتگی ام هیچی حس نمیکنن

سلام عزیزم از چهار ماهگی من نبض واینکه یه جا جمع میشد وسفت رو حس میکردم الان که تو‌پنج ماهم لگد میزنه

🦋 حرکات اولیه جنین ازهفته۱۶الی۲۴ شروع میشه و درست مثل لرزش کوچک (پرواز کردن یک پروانه) می ماند😍

عزیزم بستگی ب جنین داره ک شیطون باشع یان ..از من تو هفته ۱۶ ب صورت نبض تکون‌میخورده و از هفته ۲۰ تکوناش بزرگتر شدن و واضح تر...ولی اکثرا از هفته ۲۰ ب بعد تکون‌میخورن

من ۱۹‌هفته بودم تکوناشوحس کردم اول ریزبودخیلی کوچیک اماالان تکون میخوره ازرولباسم معلوم میشه

عزیزم من از 8 هفته حسش کردم مثل نبض میزد. 16 هفته و 3 روز هم شروع کرد ب لگدای کم جون زدن. بستگی ب جفتت داره اگ خلفی باشی زودتر متوجه حرکات جوجه میشی اگ قدامی باشه یکم دیرتر