۳ پاسخ

بله عزیزم کمردردهای اصلی بارداری از ماه هفتم شروع میشه عزیزم
اما باید توجه داشته باشی که با انقباض اشتباه نگیری اگر همراه با انقباض پشت هم باشه باید به دکتر مراجعه کنی عزیزم🌸💗🌸

خوب طبیعیه ولی نبایدبه خودکمرهم فشارآورد

اگ فقط درد اشکال نداره بدنت جا باز میکنه بچه دیگ در حال بزرگ شدنه نترس منم درد داشتم حتی ماه های قبل بخاطر اینکه شکم نداشتم فشار بهم میومد

;