خانمها ی عزیز عفونت برای بارداری بعده

۳ پاسخ

سلام عفونت در دوران بارداری باعث زایمان زود رس میشه و بهتره زود درمان بشه

اره خیلی بده .گاهی به چشم و گوش نی نی میزنه

اره عزیزم بده باید بری پیش دکتر

;